Общи правила

I. ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”
1.1. Настоящата програма е създадена от Интернешънъл Лейжър Проджектс ЕООД, с ЕИК 201710165 (наричано по-нататък Палмс Меркюр Казино или „Дружеството”), насочена е към пълнолетни клиенти на заведенията за хранене и развлечения на Дружеството и е свързана с регистриране и анализ на поръчките, които те правят като членове(участници) в програмата. Лоялен клиент за себе си или за членовете на семействата си. Целта на програма Лоялен клиент е от една страна е да бъдат бонусирани клиентите на Дружеството, които избират заведенията на Дружеството за тяхно ежедневно хранене и/или развлечение, за организиране на семейни тържества и събития, а от друга страна – да бъдат анализирани и проучвани потребителските тенденции при клиентите на Дружеството (избор на продуктови категории, брой посещения, избор на типове продукти, реакция на общи и специални оферти и др.), с цел подобряване управлението на клиентската база на Дружеството и предоставяне на продукти и услуги, които по-добре съответстват на тази клиентска база.

1.2. Всяко физическо лице, което има навършени 18г., може да получи Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на Дружеството.

1.3. Клиентската карта дава право на участниците в програмата на отстъпки и бонуси при консумиране на храна /без напитки/ , на място в заведенията на Дружеството, находящи се в Гранд Хотел Милениум София, както следва:

Азиатски ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine

Средиземноморски ресторант San Remo Mediterranean Cuisine

Спортен и пиано бар Black & White Sport and Piano Lounge

наричани по-долу в настоящите Общи условия „Заведенията“.

1.4. Настоящите общи условия, валидни за използване на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на Дружеството, са налични в Заведенията на Дружеството, като при промяна в условията, всеки клиент ще бъде уведомен на посочен от него електронен адрес.

2. ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА
2.1. Всяка клиентска карта е и остава собственост на Дружеството и титулярът ѝ е длъжен да я върне при поискване.

2.2. Клиенската карта е лична. Преотстъпването ѝ по какъвто и да е било начин е забранено.

2.3. Получаването и активирането на клиентската карта, която е придружена със заявление -декларация за поверителност на личните данни на нейния титуляр, се извършва на място във всяко едно от Заведенията на дружеството.

2.4. Участникът има право да използва клиентската си карта във всяко едно от Заведенията, при поръчки на място и съгласно условията, определени от Дружеството и за които участникът е информиран.

2.5. Клиентската карта не е кредитна или дебитна карта. Участникът не може да извършва финансови операции чрез използване на клиентската карта, с изключение на привилегиите, от които може да се възползва съгласно условията, определени и обявени от Дружеството.

2.6. За да може да се ползва от привилегиите на картата, клиентът следва да я представи на обслужващия го служител във всяко едно от Заведенията, като заяви желаната от него преференция.

2.7. С получаването на клиентската карта, участникът получава отстъпка, определена от Дружеството, но не по-малка от 10 % /десет процента/ отстъпка от стойността на направена от него поръчка за храна, във всяко едно от Заведенията на Дружеството, описани в т. 1.3. Не се начислява отстъпка върху стойността на консумиран алкохол и безалкохолни напитки.

2.8. В допълнение към отстъпката по чл.2.7. по-горе, по картата се натрупват допълнителни проценти /не -по-малко от 10 %/ под формата на бонус точки, като 1 (една) бонус точка се равнява на 1 (един) лев, реално заплатен за направена поръчка в Заведенията.
Например при направена сметка от 100 лева, в зависимост от нивото на притежаваната от него карта, клиентската карта получава отстъпка от например 10 % и заплаща 90 лева за консумирана от него храна в заведенията. Допълнително клиентът получава и 9 /девет/ бонус точки, равняващи се на 9 /девет/ лева, които се натрупват в неговата клиентска карта и могат да се ползват, съгласно условията по т. 2.9 по-долу. Когато клиент е направил поръчка, която не е кръгло число (например 10,59 лева), за целите на получаване на точки, сумата се закръглява надолу.

2.9. Натрупаните бонус точки могат да бъдат използвани по всяко време и във всяко едно от Заведенията, като с тях се намали или изцяло заплати консумирана храна.

2.10. Клиентската карта, натрупаните точки и правото на отстъпка не могат да се разменят срещу пари. Съобразно броя натрупани точки от участника, той/тя ще може да ги използва само за консумация на храна в Заведенията.

2.11. Програмата Лоялен клиент е валидна само в Заведенията по т.1.3 и не важи при поръчка на храна онлайн.

3. ПРОМЕНИ – СРОК НА ВАЛИДНОСТ– ПРЕКРАТЯВАНЕ
3.1. Дружеството има право да прекрати настоящия договор с участника (и/или да забрани използването на клиентската карта по какъвто и да било начин) по всяко време, без да дължи предизвестие или обосноваване.

3.2. Клиентската карта дава на титуляра ѝ съответните привилегии, за срока, през който програмата Лоялен клиент е в сила. Дружеството си запазва правото да променя този срок по своя преценка и има право едностранно да изменя/допълва условията на настоящия договор, в т.ч. системата за определяне на бонуси на участниците, методът за калкулация на точки и стойността на точките, натрупвани срещу услуги, както и да изменя/допълва или прекратява по всяко време програмата Лоялен клиент в нейната цялост. Титулярът на клиентска карта ще бъде информиран за всяка такава промяна чрез подходящи средства, като се използват посочените от него данни за контакт и/или чрез обявяване на промяната в Заведенията. Дружеството не носи отговорност спрямо участниците за такива изменения/допълнения или за прекратяването на програмата Лоялен клиент, тъй като с приемането на настоящите общи условия участникът декларира, че му е известно, че тази програма за лоялни клиенти се провежда безплатно от страна на Дружеството.

3.3. Дружеството има право по всяко време да анулира картата Лоялен клиент, в случай, че тя бъде използвана в нарушение на настоящия договор или на законите или в случай на опит за измама от страна на участника. В тези случаи всички бонус точки ще бъдат изтрити и всички привилегии ще бъдат отнети.

3.4. В случай, че Участник желае да преустанови участието си в Програмата Лоялен Клиент, Дружеството ще продължи да съхранява личните му данни в продължение на 30 дни от Датата на прекратяване на участието в Програма Лоялен клиент, с цел да се гарантира удовлетворяването на правни претенции на Дружеството, ако има такива.

3.5. В случай на загуба, кражба или повреда, клиентската карта може да бъде заменена само в Заведенията на Дружеството.

4. УСЛОВИЯ ЗА ОБМЯНА НА БОНУС ТОЧКИ ОТ ПРОГРАМА “ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”
4.1. Участникът има право да обмени натрупани от него точки срещу отстъпка, ако балансът на натрупаните и налични точки в клиентската му/й карта е равен на или по-голям от стойността на направената от участника сметка за консумация на храна в някое от Заведенията. За тази цел, участникът ще има възможност да изчисли общия брой точки, които са натрупани и налични. Обмяната на бонус точки се извършва, като същите ефективно ще бъдат приспаднати (извадени) при издаването на фискален бон/фактура. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с пари, нито да обменят тези точки за пари.

4.2. Участникът може да приспадне натрупаните от него бонус точки от сметка за консумация на храна, направена във всяко едно от Заведенията на Дружеството, по всяко време, като заяви, че иска обмяна на съответните точки. Точките по програма Лоялен клиент не могат да бъдат използвани за получаване на отстъпки от цени на услуги.

4.3. При всяка обмяна на точки срещу консумация на храна, съответният брой точки се изважда от общия брой налични точки на участника.

5. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5.1. Правни основания за обработване, уведомяване и актуализиране на данни ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД, с ЕИК 201710165, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кукуш 7, е Администратор на личните данни на участниците в Програма Лоялен клиент и администрира обработването на личните им данни на своите уебстраници и в своите Заведения.

Дружеството информира участниците (членовете на) в Програма Лоялен клиент и те потвърждават, че са информирани за следното:
а/ За обработването на личните данни на участниците, съгласно описаното по-долу, Дружеството се позовава на следните правни основания:

Изпълнение на договора – за да се постигнат целите на този договор и на клиентската карта, а именно бонусиране на участниците с точки и отстъпки във връзка с консумирана от тях храна в Заведенията, както и изследване и анализ на потребителските тенденции, е необходимо обработване на лични данни, предоставени от участниците при регистрация в Програма Лоялен клиент, както и обработване на данни относно покупките.

Дружеството също си запазва правото да предоставя регулярна информация на участниците чрез контакт по телефона, поща, имейл, SMS или всякакви други приложими средства за комуникация с оглед данните на контакт на съответния участник, надлежно получени във връзка с регистрацията в Програма Лоялен Клиент за нейните продукти и услуги в рамките на търговските взаимоотношения и при условие, че участникът не направи възражение срещу такава комуникация. Предоставянето на такава информация може да включва информация относно промоции, организирани събития или/и оферти и/или игри, комуникация за осъществяване на проучване с цел подобряване на предоставяните продукти и услуги на участниците, както и други промоционални дейности и услуги, и следване на други подобни цели.

Легитимни интереси: някои начини на обработване на лични данни са необходими за подобряване на услугите, предоставяни от Дружеството (обработване на статистистическа и неидентифицираща потребителите информация), за установяване на опити за измама или случаи на използване на клиентски карти в нарушение на този договор или на закона, както и за защита на легитимните интереси на Дружеството.

Съгласие: Участниците са поканени да дадат своето конкретно, недвусмислено и свободно съгласие за индивидуализиран анализ на клиентското им поведение с цел изпращане на търговска кореспонденция на участниците под формата на персонализирани съобщения и оферти на Дружеството, които отговарят на техните предпочитания, със или без човешко участие, за да могат участниците да получават индивидуализирани съобщения и оферти от Дружеството, които отговарят по-добре на техния профил и предпочитания.

5.2 Обработване и видове лични данни – Права на участниците

а/  Обработване на лични данни. Дружеството ще обработва личните данни на участниците, предоставени от самите тях в съответното заявление или актуализирани в съответствие с гореупоменатото, с цел предоставяне на услугите на Програма Лоялен Клиент.

б/  Видове лични данни: По-конкретно, личните данни, които всеки участник предоставя при регистрация в Програма Лоялен Клиент са следните:

  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА: Име, фамилно име, имейл.
  • ПОЛЕТА ПО ЖЕЛАНИЕ: Телефон.

в/ Видовете лични данни, обработвани от Дружеството, според целите на обработка са следните:

С цел изпълнение на договора (за да се събират точки и да се бонусират участниците с точки и съответно привилегии във връзка с техни поръчки, проучване на клиентското удовлетворение и проучване и анализ на общите потребителски тенденции на клиентите) относно Програма Лоялен Клиент, следните лични данни могат да бъдат обработвани от Дружеството:
Име Фамилно име Мобилен телефонен номер Имейл адрес (e-mail)
С цел анализ на индивидуалното клиентско поведение на участниците с цел изпращане на търговски съобщения, съдържащи персонализирани съобщения и оферти на Дружеството според предпочитанията им, със или без човешка намеса, за да могат участниците да получават индивидуализирани съобщения или оферти от Дружеството, които по-добре да отговарят на техния профил и предпочитания, „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД ще обработва в допълнение следните данни, свързани с участниците:
  • Честота на посещения
  • Демографски данни
  • Участие в промоционални събития

5.3. Участниците се информират, че личните им данни могат да бъдат обработвани от Дружеството дори и без тяхно съгласие, в случай на изпълнение на правни задължения, като например, когато това се изисква от данъчните органи с оглед на проверки или за спазване на задължения и съобразяване с легитимни интереси на Дружеството, например в случаите на дела и производства пред администратвни или съдебни органи.
Участниците се информират, че с цел осъществяване на комуникацията „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД ще обработва данните за контакт, предоставени от участниците. Освен това, в случай на комуникиране на промяна в условията на Програма Лоялен Клиент, това може да се прави чрез sms/viber/имейл, т.н., на участниците, чрез използване на линк, IP адресът на електронното устройство на участника (мобилен телефон, таблет, компютър и др.) може да бъде регистриран за доказателство, че участникът е получил уведомлението.

5.4. Получатели на данни: Получатели на необходимите данни за описаните по-горе цели на обработване и с оглед на отговорностите и задачите на всеки един от получателите, получатели на лични данни относно участника могат да бъдат:

а/ Съответните отговорни служители на Дружеството.

б/ Данъчните, правоохранителни, проверяващи и контролни органи и др.

При събирането и обработването на личните данни на участниците, служителите на Дружеството действат в пълно съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679, спрямо длъжностните си характеристики, както и с приложимото националното законодателство относно защитата на личните данни.

5.5. Права на субектите на данни: Всеки участник, в качеството си на субект на данни, може да упражни по всяко време, регламентираните от Общия регламент за защита на личните данни 679/2016 права, по-специално – регламентираните в чл. 12-23, както и съгласно предвиденото в националното законодателство на Република България, а именно:

а/ право на получаване на информация и на достъп до данните, обработвани от Дружеството

б/ право на ограничаване на обработването;

в/ право на корекции или изтриване на някои или всички лични данни („право да бъдеш забравен“);

г/ право на възражение, т.е. на противопоставяне срещу обработване на лични данни;

д/ право на преносимост на данните.

Участниците в Програма Лоялен Клиент могат да упражнят гореописаните права по следните начини:
Относно правото/задължението на достъп и корекции на личните данни, дружеството осигурява на участниците в Програма Лоялен Клиент възможността да прегледат, коригират/актуализират своите лични данни:

  • чрез изпращане на съответно искане на следния електронен адрес: dpo@pmrcasino.com
  • чрез изпращане на писмо до Дружеството на следния адрес:
    ул. „Кукуш“ 7, София, България (На вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните)
Всеки участник в Програма Лоялен Клиент има правото да оттегли съгласието си по всяко време и във връзка с всяко обработване, извършено въз основа на тяхно съгласие, без това да засяга законосъобразността на обработването преди оттегляне на съгласието.

Оттеглянето на съгласието може да бъде упражнено чрез подаване на съответно искане на имейл адрес dpo@pmrcasino.com…….или чрез писмо до Дружеството на следния адрес: ул.„Кукуш“ 7, София, България (На вниманието на DPO/ Длъжностно лице по защита на данните).

Когато участник е упражнил някое от гореспоменатите си права, Дружеството ще предприеме всички възможни стъпки за удовлетворяване на молбата му в рамките на един (1) месец от датата на подаването й. В такъв случай участникът е информиран, че някои необходими лични данни /като минимум/ ще бъдат запазени, за да гарантират легитимните интереси на администратора и на други правни основания.

5.6. Срок за съхранение на лични данни: данните на участника ще се съхраняват и обработват от Дружеството до деактивиране на картата Лоялен Клиент от страна на участника или за съответно обработване на данните въз основа на съгласие – до оттегляне на съгласието. Независимо от това, някои необходими лични данни, касаещи покупките на участника, както и уведомленията/съобщенията, съгласието и оттеглянето на съгласието могат да бъдат запазени като информация за участника с цел осигуряване на доказателство относно законосъобразността на обработването на данните му от страна на Дружеството и с оглед на защита при правни спорове между страните или на други приложими основания (например, за да се спазят определени законови задължения).

5.7. Специална категория данни: участниците в програмата Лоялен Клиент са информирани, че Дружеството не събира и не изисква разкриването на чувствителни лични данни (специална категория данни) за целите на членството в Програма Лоялен Клиент.

5.8. Задължение за прозрачност: За всякаква информация относно лични данни и тяхното обработване и защита участникът може да се обърне към Длъжностното лице по защита на данните на Дружеството на имейл dpo@pmrcasino.com

5.9. Право на жалба. Ако не сте доволни от който и да е аспект на събирането и обработването на Вашите лични данни имате право да подадете жалба до съответен Надзорен орган. Надзорният орган на Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2, електронен адрес: kzld@cpdp.bg, уеб страница: www.cpdp.bg

5.10.Технически и организационни мерки за защита: Дружеството, наетите служители, обработващи лични данни, както и неговите представители/ партньори – на които е възложено изпълнение на съответни отговорности и задачи – прилагат подходящите технически и организационни мерки за възможно най-добра защита на личните данни срещу всяка инцидентна или неправомерна повреда или загуба, промяна, незаконно разкриване и достъп до тях, както и срещу всякo незаконнo обработване на лични данни (включително и отдалечен достъп). Тези мерки имат за цел гарантиране на ниво на сигурност за минимизиране на риска по отношение на данните, като във всички случаи се взема предвид значимостта на данните, развитието на техонологиите, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, като в същото време се прилагат процедури за редовни тест и оценка на ефективността на тези технически и организационни мерки.

Във всеки случай Дружеството, обработващите лични данни, както и съответните представители и партньори, на които е възложено изпълнение на съответни отговорности и задачи, са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, по този начин те са задължени да пазят личните данни на участниците в Програма Лоялен Клиент конфиденциални и да не ги разкриват или да позволяват на трети лица да имат достъп до тях без предварително уведомление на участника, освен в случаите, изрично посочени от закона.

Дружеството заявява, че личните данни на участниците няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен описаните в тези условия, единствено след предварително уведомление и когато е необходимо – съответно съгласие.